มทร.อีสาน หารือ MI Group สร้าง RMUTI Smart University ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมคณะผู้บริหาร ได้หารือกับ ดร.โสภณ ผลประพฤติ พร้อมกับ นายสาธิต สาตรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด (กลุ่มบริษัท Mi Group) และคณะ ณ ห้องประชุมแคนา 5 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อนำเสนอโครงการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ที่ทางบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด จะสามารถร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อเป็น RMUTI Smart University ได้ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้โคราชมีความเป็นเมืองอัจฉริยะมากยิ่งขึ้น โดยเร็ว ๆ นี้ คาดว่าจะมีการทำความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการอีกครั้ง พร้อมทั้งจะกำหนดกรอบรายละเอียดการดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนโคราชเมืองอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าว : จิตสุภา ประหา