มัลติเวิร์ส เอ็กเปอร์ท จับมือ ม.รังสิต MOU ร่วมมือทางวิชาการ สนับสนุนเทคโนโลยีล้ำสมัย Metavers

วันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท มัลติเวิร์ส เอ็กเปอร์ท จำกัด และวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการประสานความร่วมมือทางวิชาการ ส่งเสริม พัฒนานักศึกษา และบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้ความรู้และทรัพยากรด้านวิชาการร่วมกัน อีกทั้งการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
นายสาธิต สาตรพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัท มัลติเวิร์ส เอ็กเปอร์ท จำกัด พร้อมด้วย นายพงศ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ ประธานฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมด้วย ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต และ รศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม
โดยมีสาระสาคัญความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สนับสนุนวิชาการ และนักศึกษา โดยให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน และใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกัน เพื่อการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านเมตาเวิร์ส (Metaverse), บล็อคเชน (Blockchain) และ สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ส่งเสริมความร่วมมือในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน ทั้งภาครัฐ และเอกชน และส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการฝึกอบรม การประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคคลที่สนใจ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา การฝึกงาน เป็นต้น โดยการมอบหมายงานต้องไม่กระทบกับการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์กาหนด
ทั้งนี้ สามารถเผยแพร่ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ แก่สาธารณะชนตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ ภายใต้กรอบความร่วมมือระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงเป็นต้นไป

ภาพ/ข่าว : สุภาภรณ์ แสนใหม่