Mi Group จับมือ กสอ. หนุนแนวคิดองค์กรสุขภาวะ Happy and Productive Workplace

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง นำโดย นายสาธิต สาตรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง นางวรวรรณ พรมสุวรรณ กรรมการบริหาร บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง และพนักงาน ให้การต้อนรับ นายรักษ์ เจริญศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบริการธุรกิจอุตสาหกรรม และคณะ ในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP) ระหว่างกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการพัฒนาระบบการส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะองค์กรใน SMEs อย่างกว้างขวาง
 
โครงการ SHAP เป็นการเพิ่มผลิตภาพควบคู่ไปกับสุขภาวะองค์กร โดยใช้คนเป็นศูนย์กลาง (Human Centered Prcoductvity) เป็นการสร้างความตระหนักให้ SME ได้เห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มผลิตภาพ ด้วยการสร้างรูปแบบการสร้างสุข สำหรับการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะที่เหมาะสม ซึ่งจะนำพาองค์กรไปสู่การเพิ่มผลิตภาพที่ยั่งยืน และส่งเสริมวิธีการสร้างสุขภาวะองค์กรไปปฏิบัติอย่างแพร่หลาย
 
โดยบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ มีสาระสำคัญเพื่อเป็นการดำเนินโครงการนำร่อง ในการส่งเสริมให้สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินการส่งเสริมสุขภาวะองค์กร เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตควบคู่กับการสร้างความสุขให้กับบุคลากรในสถานประกอบการ สสส. และ กสอ.จึงจัดฝึกอบรมความรู้และแนวทางให้บุคลากรของสถานประกอบการ จัดทำแผนงาน ส่งเสริมการสร้างสุขภาวะองค์กร ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดกิจกรรมสร้างความสุข เพื่อให้เกิดสุขภาวะองค์กร เสริมสร้างความสุขในมิติต่างๆ ที่เหมาะสมกับพนักงาน พร้อมทั้งติดตามประเมินผล
 
ทั้งนี้ ทรัพยากรหลักในการดำเนินการพัฒนาสุขภาวะองค์กร เป็นส่วนที่ผู้ประกอบการต้องดำเนินการจัดหาเอง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย SHAP Agent เป็นผู้ให้คำแนะนำในการดำเนินการระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2565 เท่านั้น
 

ภาพ/ข่าว : สุภาภรณ์ แสนใหม่