MEX จับมือ “เนคเทค สวทช.” ร่วมวิจัยและพัฒนา City Information Platform ดึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพิ่มศักยภาพบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมมา ชั้น 3 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นายสาธิต สาตรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น (MI Group) พร้อมด้วย นางวรวรรณ พรหมสุวรรณ กรรมการบริหารบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด และนายพงศ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัลติเวิร์ส เอ็กเปอร์ท จำกัด

ร่วมประชุมหารือแผนงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินงาน และร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการร่วมวิจัยและพัฒนาระบบแพลตฟอร์มบริการข้อมูลเมืองที่สำคัญสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (City Information Platform) กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ดร.อลิสา คงทน รองผู้อำนวยการเนคเทค (สวทช.) ดร.เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่าย และผู้เชี่ยวชาญวิจัยอาวุโสด้านสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และหัวหน้าโครงการวิจัย City Information Platform และดร.ศวิต กาสุริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าประชุมหารือและร่วมเป็นสักขีพยาน

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน City Information Platform ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในประเทศไทย มุ่งหวังให้แพลตฟอร์มนี้ เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญในการให้บริการข้อมูลเพื่อใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้อย่างยั่งยืน ขยายผลความร่วมมือในการพัฒนาแพลตฟอร์มในระยะต่อไป ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการของคนไทยที่เกิดจากข้อมูล รวมถึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ เช่น Metaverse, Data Analytic, AI, Sensor, IOT เป็นต้น
อีกทั้ง เป็นการสร้างต้นแบบแพลตฟอร์มบริการข้อมูลให้กับเมืองต่างๆ ในประเทศ ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ตอบโจทย์ความต้องการในการบริหารจัดการแต่ละท้องถิ่น การกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ หรือแก้ปัญหาของเมืองได้อย่างเหมาะสม และยังสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในประเทศไทยได้อย่างแท้จริง

ภาพ/ข่าว : สุภาภรณ์ แสนใหม่