MIE จับมือ SHAP จัดอบรม Happy Workplace คนสำราญงานสำเร็จ เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น.ณ ห้อง Alpaca Ballroom โรงแรมเวสเกต เรสซิเดนซ์ 8/8 หมู่ 14 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP) นำโดยนายสาธิต สาตรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น ประธานในพิธี กล่าวต้อนรับเเละเเถลงนโยบายสร้างสุขของบริษัทฯ นางวรวรรณ พรมสุวรรณ กรรมการบริหารบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด และพนักงานกว่า 50 คน เข้าร่วม

โดยได้รับเกียรติจากนายเอกณัฐ ปณิฐาภรณ์ ตัวแทนคณะทำงาน SHAP กข. กสอ. กล่าวถึงวัตถุประสงค์การอบรมและกำหนดการอบรม พร้อมทั้งแนะนำเจ้าหน้าที่ SHAP Agent ได้แก่ นายพชรดนย์ เมธาวินวิวัฒน์ นวอ. น.ส.กาญจนา จอมสังข์ นวอ. น.ส.นวลพรรณ กาญจนนันทวงศ์ เเละน.ส.ณัฐชานันท์ กานนท์เกียรติกุล เจ้าหน้าที่ทำงาน
ทั้งนี้ นายภรัญโรจน์ สุริยะไชยวัชร นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้

“แนวคิด Happy Workplace คนสำราญงานสำเร็จ” และจัดทำ Workshop การออกแบบองค์กรแห่งความสุข การทำแผนสร้างสุของค์กร โดยใช้ความสุขทั้ง 8 ด้าน และบันไดสร้างสุข 9 ขั้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากรในองค์กรด้วยแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy workplace) และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพองค์กร ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ : Media Mi group

ข่าว : สุภาภรณ์ แสนใหม่