มทร.อีสานเปิดตัวสถาบันนวัตกรรมการตลาดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสถาบันนวัตกรรมบนโลกเสมือนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุน U2T for BCG พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม Shopteenii

วันนี้(4 กรกฎาคม 2565) นางสุวรรณี คำมั่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดตัวสถาบันนวัตกรรมการตลาดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสถาบันนวัตกรรมบนโลกเสมือนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุน U2T for BCG และเปิดตัวแพลตฟอร์ม ShopTeeNii.com และ Siam Cannabis Metaverse Sand Box

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดร.โสภณ ผลประพฤติ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการตลาดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายสาธิต สาตรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบัน นวัตกรรมบนโลกเสมือนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมในพิธี ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้ประชาชนในระดับฐานรากมีอาชีพ มีรายได้ที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต้องบูรณาการการทำ งานร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม เพราะแต่ละภาคส่วนมีจุดแข็งที่แตกต่างกัน รัฐบาลจึงได้นำแนวคิดการบูรณาการการทำงานของทั้ง 5 ภาคส่วน มาเป็นนโยบายที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในประเทศไทยเพื่อลดความเหลื่อมล้า ภายในประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับฐานราก ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) จึงเล็งเห็นความสำคัญของโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในแนวคิดการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG Model การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับการกระจายโอกาส รายได้ และความเจริญ ไปสู่ประชาชนของประเทศอย่างทั่วถึงโดยไม่ทิ้งใครไวข้างหลัง ภายใต้เงื่อนไขการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างงจริงจังซึ่งต้องอาศัยหลักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) กล่าวว่า เพื่อเป็นการยกระดับและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการโดยมหาวิทยาลัยเป็น System Integrator ซึ่งนับเป็นโครงการแรกในประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย 76 แห่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษา และประชาชน ลงไปทำงานชุมชนพร้อมๆ กัน ดังนั้น โครงการ U2T จึงเป็นการช่วยเหลือประชาชน 60,000 คน ให้มีงานทำในภาวะวิกฤตโควิด-19 โดยให้เข้าไป ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดการสร้างงาน และพัฒนาแก้ไข ปัญหาและเศรษฐกิจของตำบลแบบพุ่งเป้าในระยะเวลา 1 ปี

ขณะเดียวกันก็จะสร้างคน 60,000 คน ด้วยทักษะใหม่ ให้เป็นคนที่จะมาพลิกโฉมประเทศไทยจาก 3,000 ตำบลสู่อำเภอ สู่จังหวัด และทั่วทุกภูมิภาคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมหาวิทยาลัยเป็น System Integrator ในการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณ ฑิตใหม่และนักศึกษาให้มีงานทำ และฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยในการ ดำเนินการของมหาวิทยาลัยจะประกอบด้วย

1.มหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานบูรณาการโครงการ (System Integrator) รายตำบล โดยใน 1 ตำบล จะมี 1 มหาวิทยาลัยทำหน้าที่ดูแล

2.มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน อาทิ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ การยกระดับสินค้า OTOP รวมถึงอาชีพอื่นๆ การสร้างและพัฒนายกระดับการท่องเที่ยว การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ)และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

3.มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยจ้างงานในการดำเนินโครงการของหน่วยงานต่างๆ ในตำบลที่ทำหน้าที่ดูแลโดยจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 คนในแต่ละ ตำบล

4.มหาวิทยาลัยทำหน้าที่ประสานงานและทำงานร่วมกับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการโครงการภายในพื้นที่

5.มหาวิทยาลัยทำหน้าที่บูรณาการและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ที่ไปดำเนินการโครงการภายในตำบล ในด้านองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

6. มหาวิทยาลัยจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนรายตำบล ( Community Big Data) เพื่อให้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน

อีกทั้งส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และวิถีชีวิตของประชาชน โดยมุ่งหวังว่าชุมชนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ของประเทศจะมีขีดความสามารถ เข้มแข็ง ต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ต่อไป

นางสุวรรณี คำมั่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า จากวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าการจัดสรรบุคลากรที่มีศักยภาพ ทั้งที่ยังอยู่ในระหว่างการหางาน หรือกำลังทำงานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ให้มีการเติบโตและรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างยั่งยืน เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยใช้เครื่องมือออนไลน์ ที่ชื่อว่า แพลตฟอร์ม ShopTeeNii.com (ช้อปที่นี่ดอทคอม) มาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการสมัครช่องทางการตลาดออนไลน์ให้กับ สินค้าและบริการในทุกตำบล

ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการได้เป็นอย่างดีและตรงตามเป้าหมายของโครงการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าชุมชนของกลุ่มเครือข่ายได้เป็นอย่างดีการจัดงานในครั้งนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ทางสถาบันนวัตกรรมการตลาด และสถาบันนวัตกรรมบนโลกเสมือนเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และวิถีชีวิตของประชาชน โดยมุ่งหวังว่าชุมชนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ของประเทศจะมีขีดความสามารถ เข้มแข็ง ต่อยอดธุรกิจ และสามารถบริหารจัดการตนเองได้ ในทุกๆด้าน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง อว. และนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ ภายในงานมีการแสดงเพลงโคราชเปิดตัวทั้งสองสถาบัน โดยพ่อกำปั่น บ้านแท่น ศิลปินแห่งชาติและเปิดเวทีเสวนาเรื่อง “สถาบันนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแพลตฟอร์มสนับสนุน U2T for BCG”พร้อมจัดบูธกิจกรรมเวิร์กช้อปการใช้งานแพลตฟอร์ม ShopTeeNii.com ทั้งการสมัครเป็นสมาชิก การลงสินค้าเพื่อจำหน่าย สอนแต่งรูปภาพสินค้าสำหรับผู้ประกอบการออนไลน์ และบูธโครงการ Korat Crypto City and Metaverse นวัตกรรมนคร Health & Wellnesws Hub ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : มหัทธพนธ์ เขื่อนเพ็ชรต์

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา