MI Group ร่วมด้วยช่วยพัฒนาสร้างความสุขในองค์กร บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะกุศล ณ วัดแก้วฟ้า

     เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ วัดแก้วฟ้า ที่ตั้งเลขที่ 45 หมู่ที่ 5 ซอยบางขนุน 4 ถนนบ้านคลองวัดสัก–บ้านคลองวัดโคนอน ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารและพนักงานบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น จัดกิจกรรม “ร่วมด้วยช่วยพัฒนาวัด” บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะกุศล พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ อาทิ เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่ชำรุด พร้อมตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่มีปัญหา ล้างห้องน้ำ ทำความสะอาดบริเวณวัด จากนั้นร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเพลพระ และถวายสังฆทาน

     โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Happy Soul ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) เพื่อมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม มีความศรัทธาในศาสนาและศีลธรรมในการดำเนินชีวิต มีความสุขในการทำงาน และเน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ การอยู่ร่วมกันในสังคม และความเสียสละ

     ซึ่งนำไปสู่คุณลักษณะที่ดีในชีวิต มีความรับผิดชอบ มีความคิดบวก อันจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น มีสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานดีขึ้น ด้วยการรับฟังและการสื่อสารอย่างมีสติ เกิดความคิดสร้างสรรค์สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ทั้งในระดับตนเอง ครอบครัว และระดับองค์กร