โคราชพร้อมมุ่งสู่เมืองอัจฉริยะ ( KORAT SMART CITY)

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมานี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ เทศบาลนคร นครราชสีมา โดย นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา และ บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด โดย นายสาธิต สาตรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร มัลติ อินโนเวชั่น กรุ๊ป ในโครงการความร่วมมือพัฒนาเมือง โคราชสมาร์ทซิตี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนคร นครราชสีมา โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเมืองนครราชสีมาและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำนวัตกรรมมาสนับสนุนสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งการร่วมมือกับเทศบาลนครในครั้งนี้มุ่งพัฒนาด้านการคมนาคมอัจฉริยะ (Smart Mobility) เป็นหลัก โดย มทร.อีสาน เป็นมหาวิทยาลัยที่รัฐบาลให้ความไว้วางใจในการผู้นำทั้งด้านระบบราง ด้านอากาศยาน และด้านโลจิสติกส์ ซึ่งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมที่จะสนับสนุนและขับเคลื่อนเมืองโคราชสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะได้อย่างเต็มกำลัง

http://www.securitysystems.in.th/wordpress/2019/07/26/korat-mou-sign/

ประกาศรับสมัครงาน

Untitled-1

บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการงานด้านวิศวกรรม งานด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ อาทิเช่น FIBER OPTIC, SDH, DWDM งานด้านระบบคอมพิวเตอร์ (Computer) งานด้านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) งานด้านระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) งานด้านระบบขนส่งมวลชน ตลอดจน งานด้านระบบควบคุม และ
สั่งการระยะไกล (Tele-metering system), SCADA เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบริการด้านการออกแบบ การติดตั้ง การบริหารงานโครงการ ที่ปรึกษางานด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และสารสนเทศทุกประเภทแบบครบวงจร และมุ่งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ขาย  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 – เพศชาย อายุระหว่าง 27-38 ปี

- การศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, โทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการขายโครงการ กับหน่วยงานราชการหรือเอกชน อย่างน้อย 3 ปี

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณชัยณรงค์ ตุ้มนาค : 0-2583-5446 ต่อ 311

post

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กองทัพเรือ เข้าดูงาน ระบบกล้องวงจรปิด

บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด นำผู้บริหาร กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กองทัพเรือ เข้าดูงาน ระบบกล้องวงจรปิด ที่ เซ็นทรัลลาดพร้าว Read More

post

สัมมนาของบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด ปี 2557

ภาพความประทับใจในกิจกรรมการสัมมนาของ บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด ณ เขื่อนแก่งกระจาน

Read More

post

โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้อง CCTV พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพ

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพบริเวณสวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาและห้องสมุดประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

ลูกค้าหลัก : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร (สจส.)

ลูกค้าผู้จ้างงาน : บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด Read More

post

โครงการจ้างเหมา จัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง แบบ Figure-8 PEA

ชื่อโครงการ : โครงการจ้างเหมา จัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง แบบ Figure-8 ชนิด G.652D ขนาด 24 Cores จำนวน 11 เส้นทาง ระยะทาง 520 กิโลเมตร (กลุ่มงานที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ อยุธยา นครนายก ปทุมธานี ปราจีนบุรี ชลบุรีและฉะเชิงเทรา)

 

ลูกค้าหลัก : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลูกค้าผู้จ้างงาน : บริษัท ยูไนเต็ดเทเลคอมเซลส์แอนด์เซอร์วิสเซส จำกัด Read More

post

โครงการปรับปรุงกล้องวงจรปิด เพื่อบริหารการจราจร ของกรุงเทพฯ

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อการบริหารจัดการจราจรของกรุงเทพมหานคร

ลูกค้าหลัก : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร (สจส.)

ลูกค้าผู้จ้างงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร (สจส.)

Read More

post

จ้างตรวจซ่อมและบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง PEA

ชื่อโครงการ : จ้างตรวจซ่อมและบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงแบบเตรียมความพร้อม ตลอด 24 ชั่วโมง ระยะทาง 20,046 กม. พื้นที่ทั่วประเทศ ระยะเวลา 3 ปีนับถัดจากวันลงนามในสัญญา (เฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,688.12 กม.) 

ลูกค้าหลัก : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

ลูกค้าผู้จ้างงานบริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด  Read More

post

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณรพ. ศบส.

ชื่อโครงการ : โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุขและสถานที่ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ลูกค้าหลัก : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร (สจส.)

ลูกค้าผู้จ้างงาน : บริษัท ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ จำกัด

Read More