post

โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้อง CCTV พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพ

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพบริเวณสวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาและห้องสมุดประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

ลูกค้าหลัก : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร (สจส.)

ลูกค้าผู้จ้างงาน : บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด Read More

post

โครงการจ้างเหมา จัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง แบบ Figure-8 PEA

ชื่อโครงการ : โครงการจ้างเหมา จัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง แบบ Figure-8 ชนิด G.652D ขนาด 24 Cores จำนวน 11 เส้นทาง ระยะทาง 520 กิโลเมตร (กลุ่มงานที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ อยุธยา นครนายก ปทุมธานี ปราจีนบุรี ชลบุรีและฉะเชิงเทรา)

 

ลูกค้าหลัก : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลูกค้าผู้จ้างงาน : บริษัท ยูไนเต็ดเทเลคอมเซลส์แอนด์เซอร์วิสเซส จำกัด Read More

post

โครงการปรับปรุงกล้องวงจรปิด เพื่อบริหารการจราจร ของกรุงเทพฯ

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อการบริหารจัดการจราจรของกรุงเทพมหานคร

ลูกค้าหลัก : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร (สจส.)

ลูกค้าผู้จ้างงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร (สจส.)

Read More

post

จ้างตรวจซ่อมและบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง PEA

ชื่อโครงการ : จ้างตรวจซ่อมและบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงแบบเตรียมความพร้อม ตลอด 24 ชั่วโมง ระยะทาง 20,046 กม. พื้นที่ทั่วประเทศ ระยะเวลา 3 ปีนับถัดจากวันลงนามในสัญญา (เฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,688.12 กม.) 

ลูกค้าหลัก : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

ลูกค้าผู้จ้างงานบริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด  Read More

post

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณรพ. ศบส.

ชื่อโครงการ : โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุขและสถานที่ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ลูกค้าหลัก : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร (สจส.)

ลูกค้าผู้จ้างงาน : บริษัท ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ จำกัด

Read More