post

ชื่อโครงการ : โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุขและสถานที่ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ลูกค้าหลัก : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร (สจส.)

ลูกค้าผู้จ้างงาน : บริษัท ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ จำกัด

รายละเอียดงาน :

งาน Preventive Maintenance (PM)

ทำการตรวจสอบ ทดสอบแก้ไข ซ่อมเเซม ป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้นกับ ระบบ และอุปกรณ์ ต่างๆ เช่น กล้องวงจรปิด ระบบไฟฟ้า ระบบการเก็บข้อมูล ระบบการเชื่อมต่อ เป็นต้น

งาน Corrective Maintenance(CM)

ทำการแก้ไข ซ่อมเเซมระบบ หรือ อุปกรณ์ ให้สามารถกลับมาใช้งานได้เร็วที่สุด ในกรณีเกิดปัญหาในระบบ เช่น กล้องวงจรปิด ระบบไฟฟ้า ระบบการเก็บข้อมูล ระบบการเชื่อมต่อ เป็นต้น

[Best_Wordpress_Gallery id=”1″ gal_title=”งานกล้องสาธารณสุข”]