post

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อการบริหารจัดการจราจรของกรุงเทพมหานคร

ลูกค้าหลัก : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร (สจส.)

ลูกค้าผู้จ้างงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร (สจส.)

รายละเอียดงาน :

งานติดตั้ง

ทำ การติดตั้งระบบ และอุปกรณ์ ต่างๆ เช่นกล้องวงจรปิด ระบบไฟฟ้า ระบบการเก็บข้อมูล ระบบการเชื่อมต่อ เป็นต้น เพื่อให้สามารถ ทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมาย

งาน Preventive Maintenance (PM)

ทำ การตรวจสอบ ทดสอบแก้ไข ซ่อมเเซม ป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้นกับ ระบบ และอุปกรณ์ ต่างๆ เช่นกล้องวงจรปิด ระบบไฟฟ้า ระบบการเก็บข้อมูล ระบบการเชื่อมต่อ เป็นต้น

งาน Corrective Maintenance(CM)

ทำ การแก้ไข ซ่อมเเซมระบบ หรือ อุปกรณ์ ให้สามารถกลับมาใช้งานได้เร็วที่สุด ในกรณีเกิดปัญหาในระบบ ต่างๆ เช่น กล้องวงจรปิด ระบบไฟฟ้า ระบบการเก็บข้อมูล ระบบการเชื่อมต่อ เป็นต้น

[Best_Wordpress_Gallery id=”2″ gal_title=”กล้อง 88 จุด”]