public

ระบบเสียงประกาศ (Public Address System ) เป็นส่วนหนึ่งของระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้เสียงประกาศ ในการสื่อสาร แจ้งเหตุ ให้กับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ทราบถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น หรือข่าวสารต่าง ๆ ที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

Image

ส่วนประกอบของระบบเสียงประกาศ

ลำโพง ( Loud Speaker ) เป็นอุปกรณ์กระจายเสียงที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณเสียงที่ทำ หน้าที่แปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณเสียง มีให้เลือกใช้ทั้งชนิดติดตั้งบนเพดาน และชนิดแขวน โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่

เครื่องขยายเสียง ( Line Amplifier ) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ขยายเสียงให้เพียงพอกับกำลังวัตต์ของลำโพงที่ใช้ ซึ่งนิยมใช้กับลำโพงชนิดโวล์ทไลน์และเครื่องขยายบางรุ่นมีส่วนของภาคผสม สัญญาณเสียงรวมอยู่ด้วย

Image

ไมโครโฟนสำหรับงานประกาศเสียง ( Paging Microphone ) เป็นอุปกรณ์แปลงเสียงพูดให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อนำไปขยายเสียงออกลำโพง โดยสามารถเลือกประกาศเสียงโดขแบ่งตามพื้นที่ หรือส่งเสียงเตือนก่อนประกาศเสียงได้

Image

      อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

- เครื่อง ผสมสัญญาณเสียง ( Mixer ) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับขยายและปรับแต่งสัญญาณเบื้องต้น สำหรับต่ออุปกรณ์แหล่งสัญญาณ เช่น ไมค์โครโฟน  – เครื่องเล่นเทป ซีดี เป็นต้น
- เครื่องเล่นเทป เครื่องเล่นซีดี
- อื่น ๆ

ตัวอย่างการต่อใช้งานระบบเสียงประกาศ

Image

ตัวอย่างการต่อใช้งานระบบเสียงประกาศ

Image

        ระบบเสียงประกาศที่ดี
- ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ต้องการ มีความชัดเจนและมีความดังใกล้เคียงกัน
- ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยและทนทานต่อการใช้งาน
- บริษัทที่ติดตั้งควรมีความน่าเชื่อถือในเรื่องของงานบริการ
- ขนาดของระบบควรออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- ผู้ดูแลระบบมีความสะดวกในการควบคุมระบบ
- สะดวกในการบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ในระบบ