วีดีโอแนะนำบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด และบริษัทในเครือ Migroup

บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการงานด้านวิศวกรรม งานด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ อาทิเช่น FIBER OPTIC, SDH, DWDM งานด้านระบบคอมพิวเตอร์ (Computer) งานด้านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) งานด้านระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) งานด้านระบบขนส่งมวลชน ตลอดจน งานด้านระบบควบคุมและสั่งการระยะไกล (Tele-metering system), SCADA เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบริการด้านการออกแบบ การติดตั้ง การบริหารงานโครงการ ที่ปรึกษางานด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและสารสนเทศทุกประเภทแบบครบวงจร และมุ่งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเน้นประสานความร่วมมือเชิงธุรกิจและเทคโนโลยีระหว่างบริษัทฯ กับพันธมิตรทางธุรกิจ