post

จ้างตรวจซ่อมและบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง PEA

ชื่อโครงการ : จ้างตรวจซ่อมและบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงแบบเตรียมความพร้อม ตลอด 24 ชั่วโมง ระยะทาง 20,046 กม. พื้นที่ทั่วประเทศ ระยะเวลา 3 ปีนับถัดจากวันลงนามในสัญญา (เฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,688.12 กม.) 

ลูกค้าหลัก : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

ลูกค้าผู้จ้างงานบริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด  Read More